Privacyreglement

 

1) Bedrijfsgegevens

VOF Rob van Es is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Rob en Marianne van Es

Aart van der Leeuwlaan 247

2624PS Delft

info@robvanes.nl

06 54344137

 

2) Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens

VOF Rob van Es verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Om een aankoop of een reservering voor een workshop te bevestigen en te verwerken.

- Om u, met uw toestemming een nieuwsbrief te versturen

 

3) Wie ontvangt uw persoonsgegevens?

VOF Rob van Es verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Na doorgifte van uw persoonsgegevens, middels bijvoorbeeld het zenden van een e-mail, geeft u ons toestemming, uw gegevens verder te verwerken.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Bankgegevens bij aankoop van een kunstwerk of bij betaling van een workshop.

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt .

 

4) Beeldrecht

Foto’s van u worden door VOF Rob van Es alleen gepubliceerd als u daar via ons toestemmingsformulier expliciet akkoord  mee gaat.

 

5) Periode van opslag

Behoudens de gegevens die nodig zijn voor regulaire e-mail-contacten met u, blijven de overige persoonsgegevens maximaal een jaar bewaard.

 

6) Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te

trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door VOF Rob van Es en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@robvanes.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met uw verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek.

 

7) Klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens

VOF Rob van Es wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/

tip-ons

 

8) Wettelijke of contractuele voorwaarde om overeenkomst te kunnen sluiten

Om uw aankoop of workshop-reservering in behandeling te kunnen nemen behoort het verstrekken van uw persoonsgegevens tot voorwaarde om uw verzoek definitief te registreren.

 

9) Derden

Uw gegevens worden uitsluitend verstrekt aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

10) Beveiliging van uw persoonsgegevens

VOF Rob van Es neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen van misbruik zijn, neem dan contact op met ons: info@robvanes.nl